Herstedvang 10, 2620 Albertslund

Fakta

Sagsnavn:
Herstedvang 10, 2620 Albertslund
Areal:
354 - 7535 m²
Adresse:
Herstedvang 10
By:
2620 Albertslund
Parkering:
Ja
Leje:
Kr. 250 - 650 pr. m²
Drift:
Lejer betaler herudover bidrag til ejendommens drift, hvilket p.t. udgør kr. 152 pr. m2 p.a.
Varme:
Lejer betaler a conto varme kr. 90 pr. m2 /år
Energimærke:
Depositum:
6 måneders leje
Leje betales:
Kvartalsvis forud
Moms:
Beløb tillægges moms
Lejeregulering:
Årlig regulering i.h.t nettoprisindekset, dog min. 3,0 %
Uopsigelighed:
Efter aftale
Fremlejeret:
Efter aftale
Afståelsesret:
Nej
Vedligeholdelse:
Indvendig vedligeholdelse påhviler lejer. Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer.
Overtagelse:
Efter aftale
Aflevering:
Lejemålene overtages som udgangspunkt nyistandsatte og afleveres i samme stand ved lejers senere fraflytning
Ændringer:
Efter nærmere aftale

Ejendommen & Lejemålet

Ejendommen er opført I 1965 med facade i gule tegl-sten forsynet med trævinduer monteret med termo-glas. Lager: Lagerbygningerne, der senest har været anvendt til produktion af tryksager for Rosendahls Schultz Grafisk A/S, er opført i en søjlefri trækonstruktion i form af lim-træsbuer monteret med sadeltag. Hele lageret er isole-ret og sprinklet og har en loftshøjde på ca. 5 meter i si-derne og ca. 7 meter på midten. Bygningen er forsynet med 4 ledhejseporte, det er mu-ligt at etablere flere porte efter nærmere aftale. I lager-bygningens syd-gavl er etableret en ældre overdækket læsserampe og en nyere sluse. På den østlige side fore-findes læssegrav. Lagerdelen er opdelt i flere selvstændige haller og kan opdeles i flere lejemål – f.eks. ved fremleje. Foran hallerne forefindes et befæstet kørsels-og parke-ringsareal. Placering af affaldscontainere og lign. afta-les nærmere med udlejer. Kontor: Fra lagerdelen er der direkte adgang til et meget præ-sentabelt kontorafsnit på i alt 1.916 m² fordelt på 3 etager med næsten identisk indretning. Kontorerne, der er vestvendte, har et godt lysindfald og er primært indrettet som storrumskontor i et mo-derne udtryk med sorte gulvtæpper. På øverste etage er der indrettet kantine med anretter-køkken. Ejendom-men har endvidere kælder med plads til opbevaring, og hvor der er bad- og omklædningsfaciliteter.

Lejemålet

Årlig leje pr. m. ekskl. drift:

Lager kr. 400
Kontor kr. 650
Kælder kr. 250

 

Faciliteter
  • 1.916 m² kontor
  • 354 m. kælder
  • Isoleret lager med sprinkling
  • Loftshøjde 5-7 m.
  • Porte, læssegrav og rampe
  • Rigtig pænt og moderne indrettet kontor i direkte tilknytning

Beliggenhed